Gianni Schicchi - 07.02.1965, Eva Hlobilová (Nella)
Foto: Jaromír Svoboda