Rigoletto - 20.12.1995, Ivan Kusnjer (Rigoletto)
Foto: Hana Smejkalová