Smrt Hippodamie - 02.06.1961 Josef Velda (Thyestes)
Foto: Jaromír Svoboda