Tři sestry - 07.11.1955 Olga Scheinpflugová (Olga)
Foto: Jaromír Svoboda