Tři sestry - 07.11.1955 Olga Scheinpflugová (Olga), Blanka Waleská (Irina)
Foto: Jaromír Svoboda