Matka Riva - 02.07.1954, Olga Scheinpflugová (Riva Mendelsonová), Jan Pivec (Benny Mendelson)
Foto: Jaromír Svoboda