Matka Riva - 02.07.1954, Olga Scheinpflugová (Riva Mendelsonová)
Foto: Jaromír Svoboda