La Bayadere - 20.11.2014, Alina Nanu (Gamzatti), Miho Ogimoto (Nikia)
Foto: Anna Rasmussen