Štefan Margita Gala 60 - 13.11.2016 (Štefan Margita, Eva Urbanová)
Foto: Hana Smejkalová