Štefan Margita Gala 60 - 13.11.2016 (Jan Burian, Štefan Margita, Simona Houda-Šaturová)
Foto: Hana Smejkalová