Vasantasena - 19.01.1893, Hana Dumková (Vasantasena)
Foto: Langhans