Otello - 15.11.1991, Otoniel Gonzaga (Otello), Zora Jehličková (Desdemona)
Foto: Oldřich Pernica