Otello - 15.11.1991, Ivan Kusnjer (Jago), Otoniel Gonzaga (Otello), Zora Jehličková (Desdemona)
Foto: Oldřich Pernica