Rain - 09.06.2016, Louise Corpechot, Patrik Holeček
Foto: Hana Smejkalová