Macbeth - 26.06.2002, Ivan Kusnjer, Naná Miriani (Kavtarashvili)