Macbeth - 26.06.2002, Naná Miriani (Kavtarashvili), Ivan Kusnjer