David a Goliáš (Igor Bareš, Petra Špalková)
Foto: Martin Špelda