Napoli - 21.02.2008 (Zuzana Susová, Alexander Katsapov, sbor baletu)