Berlat Holý
Role
Bohema premiéra SEZONA 1920/1921 - Marcell
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1920/1921 - Eugen Oněgin
Komedianti premiéra SEZONA 1921/1922 - Tonio (Taddeo)
Hubička premiéra SEZONA 1922/1923 - Tomeš
Troubadour premiéra SEZONA 1922/1923 - Hrabě z Luny
Carmen premiéra SEZONA 1926/1927 - Escamillo