Tom Visser
Životopis
Irsky´ sveˇtelny´ designe´r a fotograf, dlouholety´ spolupracovni´k Nederlands Dans Theater. Sveˇtelne´mu designu se zacˇal veˇnovat jako osmna´ctilety´ v hudebni´ch divadlech, ve 24 letech prˇesi´dlil do Haagu a zacˇal se zaby´vat hudbou pro tanec. Mezi choreografy, s nimizˇ spolupracuje, patrˇi´ Crystal Pite, Alexander Ekman, Luka´sˇ Timulak, Johan Inger, Sharon Eyal cˇi soubor Peeping Tom. Od roku 2016 pracuje rovneˇzˇ na vlastni´ch umeˇlecky´ch instalaci´ch, pro ktere´ vyuzˇi´va´ interaktivni´ me´dia.
Inscenátor
Vertigo premiéra SEZONA 2015/2016 - Scéna
Spolupráce na inscenacích
Vertigo premiéra SEZONA 2015/2016 - Světelný design
Forsythe / Clug / McGregor premiéra SEZONA 2021/2022 - Světelný design