Eugene Labiche
Datum narození
05.05.1815
Datum úmrtí
13.01.1888
Životopis
Francouzský dramatik. Narodil se v Paříži, zemřel tamtéž. Pocházel ze středostavovské rodiny. Navštěvoval Lyceum Condoret, kde nepatřil mezi výjimečné žáky, přesto se mu podařilo složit zkoušky na výbornou, a to díky jeho fenomenální paměti. Z konvenčních důvodů vystudoval práva na Pařížské univerzitě, nikdy však nenastoupil do praxe. Následovalo krátké období jeho žurnalistické činnosti, v níž už prokázal svůj literární talent, prosycený duchem ironického pařížanství. Otiskoval krátké povídky a divadelní kritiky do méně známých časopisů a novin. Neustále navštěvoval kavárny a divadla, obtěžoval svými častými návštěvami redakce novin v domnění, že tak získá trvalé uznání jako spisovatel. Během této doby své knihy vydával na vlastní náklady.
Náhlý zvrat nastal v roce 1838, kdy napsal ještě se dvěma přáteli jednoaktovou komedii Monsieur de Coislin ou L'homme infiniment poli, která mu vynesla velký úspěch. V roce 1844 se pak rozhodl přenést svůj veškerý zájem a pozornost na oblast divadelní tvorby.
Populárním dramatickým žánrem 50. a 60. let 19. století byl vaudeville – veseloherní hříčka, prokládaná líbivými kuplety, z nichž se přes noc stávaly oblíbené šansony pařížských bulvárů. Tvůrcem tohoto žánru byl Eugene Scribe. Jeho reformátorem se stal právě Eugene Labiche.
Nečekaný úspěch tří set repríz Slaměného klobouku, lišícího se zcela od běžné vaudevillové produkce, podnítil Labiche k pokusům o spojení vaudevillních postupů s typem charakterové komedie. V 60. letech pak vrcholí jeho kariéra. Napsal na 200 komedií a vaudevillů a stal se mistrem situační komiky, jevištního dialogu, ironie a karikatury se sklonem k černému humoru.
V roce 1861 se stal rytířem Čestné legie. Roku 1870 přesídlil z Paříže na venkov do oblasti Sologne, kde se stal starostou města Souvigny. Pomalu ztrácel zájem o psaní, až v roce 1873, i přes naléhání přátel a publika, přestal psát úplně. Z popudu přítele E. Augiera vydal výbor svých divadelních her, který obsáhl 57 nejlepších a nejúspěšnějších titulů. Roku 1880 byl zvolen členem Francouzské akademie. Zbytek svého života strávil s rodinou na statku.