Václav Gottlieb

 

Datum narození:

13.02.1904

Datum úmrtí:

13.01.1951

Další používaná jména:

V. G. Venda

Životopis:

Narozen v Praze, zemøel v Praze. Vlastním jménem Václav Gottlieb, užíval též pseudonymu V.G.Venda. Do roku 1929 studoval na Umìleckoprùmyslové škole v Praze (prof.A.Hofbauer a K.V.Mašek), byl na studijních pobytech v Berlínì (jako asistent E.Pirchana) a v Paøíži v divadle Vieux Colombier (1929-1930). Do ND nastoupil 1.12.1930 jako asistent šéfa výpravy, v roce 1943 pøevzal po J.M.Gottliebovi funkci šéfa výpravy a 26.10.1949 byl jmenován také technickým správcem. Obì tyto funkce zastával až do své smrti v roce 1951. V roce 1948 pøednášel na Divadelní fakultì AMU divadelní techniku a provoz. Poèetnì v jeho tvorbì sice pøevládaly scény pro èinoherní inscenace, avšak umìlecky závažnìjší byla jeho spolupráce pøi uvádìní hudebnì dramatických dìl, za nìž získal i mezinárodní ocenìní (v roce 1940 na Triennale v Milánì). Syn Èeòka Gottlieba, dekoraèního malíøe ND, synovec Josefa Matìje Gottlieba, dlouholetého šéfa výpravy ND.

Inscenátor:

Hubièka premiéra: sezona 1922/1923 - scéna
Muž s kobylou premiéra: sezona 1930/1931 - scéna
Pták Ohnivák premiéra: sezona 1930/1931 - scéna
Smuteèní hostina premiéra: sezona 1930/1931 - scéna
Fidlovaèka aneb Žádný hnìv a žádná rvaèka premiéra: sezona 1931/1932 - scéna
Kvoèna premiéra: sezona 1931/1932 - scéna
Myrtho (Pastýøka Myrtho) premiéra: sezona 1931/1932 - scéna
Polovecké tance premiéra: sezona 1931/1932 - scéna
Kariéra Jožky Puèíka premiéra: sezona 1932/1933 - scéna
Mládí královny Viktorie premiéra: sezona 1932/1933 - scéna
Obchod se slávou premiéra: sezona 1932/1933 - scéna
Pan Grünfeld a strašidla premiéra: sezona 1932/1933 - scéna
Pavel Lange a Tora Parsbergová premiéra: sezona 1932/1933 - scéna
Perníková chaloupka premiéra: sezona 1932/1933 - scéna
Posel premiéra: sezona 1932/1933 - scéna
Pøed západem slunce premiéra: sezona 1932/1933 - scéna
Raymonda premiéra: sezona 1932/1933 - scéna
Václav Hrobèický z Hrobèic premiéra: sezona 1932/1933 - scéna
Cokoli chcete èili Veèer tøíkrálový premiéra: sezona 1933/1934 - scéna
Èistá rasa premiéra: sezona 1933/1934 - scéna
Dvojí tváø premiéra: sezona 1933/1934 - scéna
Maugli premiéra: sezona 1933/1934 - scéna
Medvìdí tanec premiéra: sezona 1933/1934 - scéna
Rùžový kavalír premiéra: sezona 1933/1934 - scéna
Rytíø smutné postavy premiéra: sezona 1933/1934 - scéna
Sleèna doktorka premiéra: sezona 1933/1934 - scéna
Továryš premiéra: sezona 1933/1934 - scéna
Zakletý princ premiéra: sezona 1933/1934 - scéna
Adžantské fresky premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Mamá tanèí premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Manon Lescaut premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Marie Antoinetta premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Marnotratné srdce premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Michael premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Opojení premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Pøistání z nouze premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Šestnáctiletá premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Únos Sabinek premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Veèeøe o osmé premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Vìrná milenka premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Zítek premiéra: sezona 1934/1935 - scéna
Bankovní dùm premiéra: sezona 1935/1936 - scéna
Èech a Nìmec (Klub èeských a nìmeckých divadelních pracovníkù) premiéra: sezona 1935/1936 - scéna
Dvojí pøíjem premiéra: sezona 1935/1936 - scéna
Jezero Ukereve premiéra: sezona 1935/1936 - scéna
Miláèek premiéra: sezona 1935/1936 - scéna
Poklad na ostrovì premiéra: sezona 1935/1936 - scéna
Trampoty s rodinou premiéra: sezona 1935/1936 - scéna
Vítr a d隝 premiéra: sezona 1935/1936 - scéna
Mìsíc nad øekou premiéra: sezona 1936/1937 - scéna
Princezna Hyacinta premiéra: sezona 1936/1937 - scéna
Závì Jeho Milosti premiéra: sezona 1936/1937 - scéna
Ztracený dopis premiéra: sezona 1936/1937 - scéna
Muž jako muž premiéra: sezona 1937/1938 - scéna
Naši furianti premiéra: sezona 1937/1938 - scéna
Noc na Karlštejnì premiéra: sezona 1937/1938 - kostýmy
Pomsta Catullova premiéra: sezona 1937/1938 - kostýmy
Úklady a láska premiéra: sezona 1937/1938 - kostýmy
Zástupové premiéra: sezona 1937/1938 - scéna
Ženy na Niskavuori premiéra: sezona 1937/1938 - scéna
Boj na nùž premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Cesta spravedlivého (Osvobození Kosty Šljuky) premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Èert a Káèa premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Dobrodruzi premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Josef Kajetán Tyl premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Kouzelný darebák premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Lékaø v rozpacích premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Manon premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
MikulᚠDaèický z Heslova premiéra: sezona 1938/1939 - scéna, scéna
Oblaka premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Šastný vìk premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Zdravý nemocný premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Zkouška státníkova premiéra: sezona 1938/1939 - scéna
Bohema premiéra: sezona 1939/1940 - scéna
Daò z lásky premiéra: sezona 1939/1940 - scéna
Jiný vzduch premiéra: sezona 1939/1940 - scéna
Kolega Crampton premiéra: sezona 1939/1940 - scéna
Král Lávra premiéra: sezona 1939/1940 - scéna
Lháø a jeho rod premiéra: sezona 1939/1940 - scéna
Palièova dcera premiéra: sezona 1939/1940 - scéna
Veselé námluvy premiéra: sezona 1939/1940 - scéna
Èarodìjná láska premiéra: sezona 1940/1941 - scéna, kostýmy
Èarostøelec premiéra: sezona 1940/1941 - scéna
Dìdictví premiéra: sezona 1940/1941 - scéna
Makartova kytice premiéra: sezona 1940/1941 - scéna
Neruda neumírá premiéra: sezona 1940/1941 - výprava, výprava, výprava, výprava, výprava, výprava, výprava
Sirotek premiéra: sezona 1940/1941 - scéna
Tøírohý klobouk premiéra: sezona 1940/1941 - scéna, kostýmy
Veèerní návštìva premiéra: sezona 1940/1941 - scéna
Velký džbán premiéra: sezona 1940/1941 - scéna, kostýmy
Andersen premiéra: sezona 1941/1942 - scéna
Chléb na Niskavuori premiéra: sezona 1941/1942 - scéna
Jižní slavnost premiéra: sezona 1941/1942 - scéna
Prudká zatáèka premiéra: sezona 1941/1942 - scéna
Šelma sedlák premiéra: sezona 1941/1942 - scéna
Až pokvete hoøec premiéra: sezona 1942/1943 - scéna
Bagdadský lazebník premiéra: sezona 1942/1943 - scéna
Dìdùv odkaz premiéra: sezona 1942/1943 - scéna
Komorní hudba premiéra: sezona 1942/1943 - scéna
Mlýn na ženy premiéra: sezona 1942/1943 - scéna
Na boušínské samotì premiéra: sezona 1942/1943 - scéna
Pøed západem slunce premiéra: sezona 1942/1943 - scéna
Spáè premiéra: sezona 1942/1943 - scéna
Dva valèíky premiéra: sezona 1943/1944 - scéna
Harlekýnovy miliony premiéra: sezona 1943/1944 - scéna
Naši furianti premiéra: sezona 1943/1944 - scéna
Palièova dcera premiéra: sezona 1943/1944 - scéna
Rodinná pouta premiéra: sezona 1943/1944 - scéna
Tartuffe premiéra: sezona 1943/1944 - kostýmy
Velká cena premiéra: sezona 1943/1944 - scéna
Veselé ženy windsorské premiéra: sezona 1943/1944 - scéna
Matiné na pamì padlých spisovatelù premiéra: sezona 1944/1945 - výprava
Tryzna na pamì národního umìlce Èeskoslovenska Josefa Hory premiéra: sezona 1944/1945 - scéna
Boris Godunov premiéra: sezona 1945/1946 - scéna
Dvì vdovy premiéra: sezona 1945/1946 - scéna
Hilarovské rozjímání premiéra: sezona 1945/1946 - scéna
Hrátky s èertem premiéra: sezona 1945/1946 - scéna
Jakobín premiéra: sezona 1945/1946 - scéna
Matiné Josefa Václava Sládka premiéra: sezona 1945/1946 - scéna
Matiné Paula Valéryho premiéra: sezona 1945/1946 - výprava
Pygmalion premiéra: sezona 1945/1946 - scéna
Ruští lidé premiéra: sezona 1945/1946 - scéna
Šárka premiéra: sezona 1945/1946 - scéna
Taneèní veèer Rùženy Gottliebové premiéra: sezona 1945/1946 - výprava, výprava
Všeslovanský veèer premiéra: sezona 1945/1946 - výprava
Zvíkovský rarášek premiéra: sezona 1945/1946 - scéna
Candida premiéra: sezona 1946/1947 - scéna
Carmen premiéra: sezona 1946/1947 - scéna
Heroická komedie premiéra: sezona 1946/1947 - scéna
Honzovo království premiéra: sezona 1946/1947 - scéna
Jarní symfonie premiéra: sezona 1946/1947 - scéna, kostýmy
Lesní panna premiéra: sezona 1946/1947 - scéna
Noc v Hlubokém premiéra: sezona 1946/1947 - scéna
Sláva života premiéra: sezona 1946/1947 - scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna, scéna
U zlatého vìku premiéra: sezona 1946/1947 - scéna
Cagliostro ve Varšavì premiéra: sezona 1947/1948 - scéna
Jak se vám líbí premiéra: sezona 1947/1948 - kostýmy
Když mramor oživne premiéra: sezona 1947/1948 - scéna
M. D. Rettigová premiéra: sezona 1947/1948 - scéna
Marína Havranová premiéra: sezona 1947/1948 - scéna
Mìsíc na vsi premiéra: sezona 1947/1948 - scéna
Popelka premiéra: sezona 1947/1948 - scéna, kostýmy
Veronika premiéra: sezona 1947/1948 - kostýmy
Vpád premiéra: sezona 1947/1948 - scéna
50 let Moskevského umìleckého divadla premiéra: sezona 1948/1949 - scéna
Cosi fan tutte (Takové jsou všechny) premiéra: sezona 1948/1949 - scéna
Honzovo království premiéra: sezona 1948/1949 - scéna
Jevgenij Onìgin premiéra: sezona 1948/1949 - kostýmy
Malíøský nápad premiéra: sezona 1948/1949 - scéna
Odvety premiéra: sezona 1948/1949 - scéna
Piková dáma premiéra: sezona 1948/1949 - scéna
Poupì premiéra: sezona 1948/1949 - scéna
Psohlavci premiéra: sezona 1948/1949 - scéna, kostýmy
Coppélia premiéra: sezona 1949/1950 - scéna, kostýmy
Ivan Susanin premiéra: sezona 1949/1950 - scéna
Jan Žižka premiéra: sezona 1949/1950 - scéna
Strakonický dudák premiéra: sezona 1949/1950 - scéna
Šelma sedlák premiéra: sezona 1949/1950 - scéna
Veliká tavba premiéra: sezona 1949/1950 - scéna
Lakomec premiéra: sezona 1950/1951 - scéna
Jakobín premiéra: sezona 1951/1952 - scéna
Popelka premiéra: sezona 1951/1952 - scéna
Jarní symfonie premiéra: sezona 1952/1953 - scéna
Popelka premiéra: sezona 1964/1965 - scéna

Spolupráce na inscenacích:

Naše srdce (Baletní škola Jelizavety Nikolské) premiéra: sezona 1937/1938 - výtvarná spolupráce , výtvarná spolupráce , výtvarná spolupráce , výtvarná spolupráce , výtvarná spolupráce , výtvarná spolupráce , výtvarná spolupráce

Seznam pøedstavení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Cagliostro ve Varšavì - 26.05.1948, Václav Gottlieb - návrh scény<br>(foto: Josef Heinrich)
Cagliostro ve Varšavì - 26.05.1948, Václav Gottlieb - návrh scény
(foto: Josef Heinrich)

Cagliostro ve Varšavì - 26.05.1948, Václav Gottlieb - návrh scény<br>(foto: Josef Heinrich)
Cagliostro ve Varšavì - 26.05.1948, Václav Gottlieb - návrh scény
(foto: Josef Heinrich)

Cagliostro ve Varšavì - 26.05.1948, Václav Gottlieb - návrh scény<br>(foto: Josef Heinrich)
Cagliostro ve Varšavì - 26.05.1948, Václav Gottlieb - návrh scény
(foto: Josef Heinrich)

Candida - 26.09.1946, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Candida - 26.09.1946, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Carmen - 26.06.1947, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Carmen - 26.06.1947, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Carmen - 26.06.1947, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Carmen - 26.06.1947, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Carmen - 26.06.1947, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Carmen - 26.06.1947, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Carmen - 26.06.1947, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Carmen - 26.06.1947, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Cokoli chcete èili Veèer tøíkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)
Cokoli chcete èili Veèer tøíkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)

Cokoli chcete èili Veèer tøíkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)
Cokoli chcete èili Veèer tøíkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)

Cokoli chcete èili Veèer tøíkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)
Cokoli chcete èili Veèer tøíkrálový - 26.05.1934 (B. Feuerstein, V. Gottlieb, K. H. Hilar - scéna)

Coppélia - 19.01.1950, Václav Gottlieb (scéna)<br>(foto: Josef Heinrich)
Coppélia - 19.01.1950, Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Josef Heinrich)

Cosi fan tutte - 09.11.1948, Václav Gottlieb(scéna)<br>(foto: Josef Heinrich)
Cosi fan tutte - 09.11.1948, Václav Gottlieb(scéna)
(foto: Josef Heinrich)

Honzovo království - 24.05.1947 (Gottlieb, Vojta, Thein, Budíková, Škvor, Hanzalíková)<br>(foto: Josef Heinrich)
Honzovo království - 24.05.1947 (Gottlieb, Vojta, Thein, Budíková, Škvor, Hanzalíková)
(foto: Josef Heinrich)

Honzovo království - 24.05.1947, scéna: František Kysela, Václav Gottlieb<br>(foto: Josef Heinrich)
Honzovo království - 24.05.1947, scéna: František Kysela, Václav Gottlieb
(foto: Josef Heinrich)

Ivan Susanin - 19.12.1949 Václav Gottlieb - scéna
Ivan Susanin - 19.12.1949 Václav Gottlieb - scéna

Ivan Susanin - 19.12.1949 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Ivan Susanin - 19.12.1949 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Ivan Susanin - 19.12.1949 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Ivan Susanin - 19.12.1949 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Ivan Susanin - 19.12.1949 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Ivan Susanin - 19.12.1949 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Ivan Susanin - 19.12.1949 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Ivan Susanin - 19.12.1949 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Jakobín - 04.07.1946, celková scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Jakobín - 04.07.1946, celková scéna
(foto: Josef Heinrich)

Jakobín - 04.07.1946, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Jakobín - 04.07.1946, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Jan Žižka - 12.03.1950 , Václav Gottlieb(scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Jan Žižka - 12.03.1950 , Václav Gottlieb(scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Jan Žižka - 12.03.1950 , Václav Gottlieb(scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Jan Žižka - 12.03.1950 , Václav Gottlieb(scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Jan Žižka - 12.03.1950 ,celková scéna<br>(foto: Karel Drbohlav)
Jan Žižka - 12.03.1950 ,celková scéna
(foto: Karel Drbohlav)

Jan Žižka - 12.03.1950, Václav Gottlieb(scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Jan Žižka - 12.03.1950, Václav Gottlieb(scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Jan Žižka - 12.03.1950, Václav Gottlieb(scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Jan Žižka - 12.03.1950, Václav Gottlieb(scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Jarní symfonie - 19.09.1952 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Jarní symfonie - 19.09.1952 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Jaromír Svoboda)

Jarní symfonie - 25.01.1947, Václav Gottlieb - návrh scény<br>(foto: Josef Heinrich)
Jarní symfonie - 25.01.1947, Václav Gottlieb - návrh scény
(foto: Josef Heinrich)

Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Anselma<br>(foto: Illek a Paul)
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Anselma
(foto: Illek a Paul)

Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Anselma<br>(foto: Illek a Paul)
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Anselma
(foto: Illek a Paul)

Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Frosiny<br>(foto: Illek a Paul)
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Frosiny
(foto: Illek a Paul)

Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Frosiny<br>(foto: Illek a Paul)
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Frosiny
(foto: Illek a Paul)

Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Harpagona<br>(foto: Illek a Paul)
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Harpagona
(foto: Illek a Paul)

Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Kmotra Jakuba<br>(foto: Illek a Paul)
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Kmotra Jakuba
(foto: Illek a Paul)

Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Kmotra Šimona<br>(foto: Illek a Paul)
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Kmotra Šimona
(foto: Illek a Paul)

Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Mariany<br>(foto: Illek a Paul)
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Mariany
(foto: Illek a Paul)

Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Valéra<br>(foto: Illek a Paul)
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Valéra
(foto: Illek a Paul)

Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Karel Drbohlav)
Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Karel Drbohlav)

Kostýmní a scénické návrhy:

Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh opony
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh opony

Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény

Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény

Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény

Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény

Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - návrh scény

Fotogalerie:

Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Lesní panna - 15.05.1947, Alena Ladová, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

M. D. Rettigová - 12.09.1947, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
M. D. Rettigová - 12.09.1947, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

M. D. Rettigová - 12.09.1947, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
M. D. Rettigová - 12.09.1947, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Malíøský nápad- 01.03.1949, Václav Gottlieb (scéna)<br>(foto: Josef Heinrich)
Malíøský nápad- 01.03.1949, Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Josef Heinrich)

Mìsíc na vsi - 27.04.1948, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Mìsíc na vsi - 27.04.1948, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Mìsíc na vsi - 27.04.1948, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Mìsíc na vsi - 27.04.1948, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Mìsíc na vsi - 27.04.1948, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Mìsíc na vsi - 27.04.1948, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Noc v Hlubokém - 28.11.1946, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Popelka - 08.01.1948, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Popelka - 08.01.1948, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Popelka - 08.01.1948, Václav Gottlieb - scéna (I. obraz)<br>(foto: Josef Heinrich)
Popelka - 08.01.1948, Václav Gottlieb - scéna (I. obraz)
(foto: Josef Heinrich)

Popelka - 08.01.1948, Václav Gottlieb - scéna (IV. obraz)<br>(foto: Josef Heinrich)
Popelka - 08.01.1948, Václav Gottlieb - scéna (IV. obraz)
(foto: Josef Heinrich)

Popelka - 15.03.1952 Václav Gottlieb - návrh scény<br>(foto: Josef Heinrich)
Popelka - 15.03.1952 Václav Gottlieb - návrh scény
(foto: Josef Heinrich)

Popelka - 15.03.1952 Václav Gottlieb - návrh scény<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Popelka - 15.03.1952 Václav Gottlieb - návrh scény
(foto: Jaromír Svoboda)

Popelka - 15.03.1952 Václav Gottlieb - návrh scény<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Popelka - 15.03.1952 Václav Gottlieb - návrh scény
(foto: Jaromír Svoboda)

Popelka - 15.03.1952 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Jaromír Svoboda)
Popelka - 15.03.1952 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Jaromír Svoboda)

Popelka - 15.03.1952 Václav Gottlieb - scéna
Popelka - 15.03.1952 Václav Gottlieb - scéna

Rùžový kavalír - 06.01.1934 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Centropress)
Rùžový kavalír - 06.01.1934 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Centropress)

Rùžový kavalír - 06.01.1934 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Centropress)
Rùžový kavalír - 06.01.1934 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Centropress)

Rùžový kavalír - 06.01.1934 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Centropress)
Rùžový kavalír - 06.01.1934 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Centropress)

Strakonický dudák - 01.07.1950 , František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Strakonický dudák - 01.07.1950 , František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Strakonický dudák - 01.07.1950 , František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Strakonický dudák - 01.07.1950 , František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek  a  Václav Gottlieb (scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a  Václav Gottlieb  (scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a  Václav Gottlieb (scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb  (scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb  (scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb (scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb(scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Strakonický dudák - 01.07.1950, František Jiroudek a Václav Gottlieb(scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Šelma sedlák - 09.09.1949 - 09.09.1949 Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Šelma sedlák - 09.09.1949 - 09.09.1949 Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)

Václav Gottlieb (civilní fotografie)
Václav Gottlieb (civilní fotografie)

Veliká tavba - 12.10.1949 ,Václav Gottlieb(scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Veliká tavba - 12.10.1949 ,Václav Gottlieb(scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Veliká tavba - 12.10.1949,Václav Gottlieb(scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Veliká tavba - 12.10.1949,Václav Gottlieb(scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Veliká tavba - 12.10.1949,Václav Gottlieb(scéna)<br>(foto: Karel Drbohlav)
Veliká tavba - 12.10.1949,Václav Gottlieb(scéna)
(foto: Karel Drbohlav)

Veselé ženy windsorské - 27.06.1944 (Václav Gottlieb - scéna)<br>(foto: Josef Heinrich)
Veselé ženy windsorské - 27.06.1944 (Václav Gottlieb - scéna)
(foto: Josef Heinrich)

Veselé ženy windsorské - 27.06.1944 (Václav Gottlieb - scéna)<br>(foto: Josef Heinrich)
Veselé ženy windsorské - 27.06.1944 (Václav Gottlieb - scéna)
(foto: Josef Heinrich)

Veselé ženy windsorské - 27.06.1944 (Václav Gottlieb - scéna)<br>(foto: Josef Heinrich)
Veselé ženy windsorské - 27.06.1944 (Václav Gottlieb - scéna)
(foto: Josef Heinrich)

Vpád - 06.11.1947, Václav Gottlieb - scéna<br>(foto: Josef Heinrich)
Vpád - 06.11.1947, Václav Gottlieb - scéna
(foto: Josef Heinrich)